fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

21e eeuwse vaardigheden

In 2008 hadden we nog nooit gehoord van een duurzaamheidsmanager, een dataspecialist of een app-ontwikkelaar. Wanneer uw kind de arbeidsmarkt betreedt, zal hij/zij mogelijk een beroep kiezen dat nu nog niet bestaat. Daar kunnen wij uw kind niet voor opleiden, maar we kunnen wel vaardigheden bieden die uw kind in de toekomst nodig heeft zodat hij/zij leert om steeds meer zorg te dragen voor het eigen leven. Wat leren betreft komt het neer op het zelf beantwoorden van de open vraag ‘hoe en waarom’ dingen zijn zoals ze zijn. 
 
In het model van de 21e eeuwse vaardigheden zijn 11 vaardigheden beschreven die uw kind nu en in de toekomst nodig heeft. Het gaat om vaardigheden als creatief en probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en zelfregulering, maar ook de verschillende onderdelen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. 
 
Een deel van deze vaardigheden is al verankerd in onze onderwijsmethoden, maar in de komende jaren zullen deze vaardigheden steeds meer een vaste plek in ons onderwijsaanbod krijgen. 
 • In het schooljaar 2018/2019 hebben de leerkrachten de training coöperatieve leerstrategieën gevolgd. Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën zorgen we voor meer effectieve leertijd, meer interactie over de leerstof, betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de kinderen en een beter sociaal klimaat omdat kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen. 
 • In schooljaar 2019/2020 volgen de leerkrachten een cursus professionalisering didactisch handelen van Marald Mens. Ook in deze cursus komt naar voren hoe wij als leerkracht de 21e eeuwse vaardigheden van onze leerlingen ontwikkelen. 
 • 21e eeuwse vaardigheden komen aan bod in de Regenboogblokken, onze creatieve workshops voor alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. In blokken van twee weken achter elkaar mixen we de groepen 3 tot 8 (groepsdoorbrekend werken) en volgen de leerlingen workshops rondom een thema. De thema's zijn divers (duurzaamheid, cultuur, techniek, vriendschap etc.) evenals de workshops (expressie, muziek, kunst, koken, techniek, knutselen etc.).  
 • De school beschikt over TechniekTorens. De TechniekTorens bieden een laagdrempelig en totaalconcept voor Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Kinderen leren onderzoekend en ontwerpend leren en gaan driedimensionaal aan de slag. Dit is goed voor hun fijn motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid en creativiteit. 
 • Vanaf groep 1 leren onze kinderen omgaan met ICT. Daarvoor maken we gebruik van chromebooks. De kinderen in de bovenbouw hebben allemaal een chromebook en in de middenbouw is de verhouding ongeveer één chromebook op twee leerlingen. Bij de kleuters worden computermoeders ingezet bij het computeronderwijs.  
 • ICT wordt ook ingezet voor leren op maat. Programma's zoals Snappet bieden onderwijs op maat, rekeninghoudend met het niveau van de individuele leerling. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. Groep 3 werkt met de papieren variant van De Wereld in Getallen. Deze biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met handzame leerwerkboeken. 
 • In ons lesaanbod is structureel aandacht voor digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Zo geven we les in:
  - Programmeren met robots: B-Bots en Lego Mindstorms
  - Programeertaal met Scratch Junior
  - Aandacht voor mediawijsheid o.a door het jaarlijks volgen van het programma MediaMasters. MediaMasters is een spannende serious game over de
    kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen de kinderen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs
    om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Ook in de overige groepen wordt aandacht besteed aan social media. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan in onze schoolgids.