fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR - algemeen

Ouders kunnen inspraak uitoefenen binnen de school via de Medezeggenschapsraad. Deze raad is de schakel tussen ouders en schoolbestuur. Er zijn twee geledingen binnen de raad. Eén vertegenwoordigt het onderwijzend personeel en wordt door en uit het onderwijzend personeel gekozen. De andere geleding, de oudergeleding, wordt gekozen door en uit de ouders. 

U kunt met allerlei vragen bij een MR-lid terecht, maar u kunt ook zelf een MR-vergadering bezoeken. Wanneer u een MR-vergadering wil bezoeken, laat dit ons vooraf weten. Soms vergaderen wij online en incidenteel wordt er geschoven met een datum. Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl.

In schooljaar 2021-2022 is de MR voornemens bijeen te komen op de volgende data:  
  • donderdag 14 oktober 2021
  • donderdag 9 december 2021
  • dinsdag 15 februari 2022
  • donderdag 21 april 2022
  • dinsdag 7 juni 2022
  • Eventuele extra vergaderingen in geval van bijzondere omstandigheden.