fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR - algemeen

Ouders kunnen inspraak uitoefenen binnen de school via de Medezeggenschapsraad. Deze raad is de schakel tussen ouders en schoolbestuur. Er zijn twee geledingen
binnen de raad. Eén vertegenwoordigt het onderwijzend personeel en wordt door en uit het onderwijzend personeel gekozen. De andere geleding, de oudergeleding,
wordt gekozen door en uit de ouders. Eén keer per jaar vinden de verkiezingen plaats. 

U kunt met allerlei vragen bij een MR-lid terecht, maar u kunt ook zelf een MR-vergadering bezoeken.Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl.