fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan 2023-2027

Eens in de vier jaar maken wij een schoolplan: een document waarin
een school het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid
te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen de school over dat beleid.
Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording over
het schoolbeleid aflegt aan de onderwijsinspectie. 

Het Schoolplan 2023-2027 is hieronder opgenomen als pdf. 

Daarnaast maken wij per schooljaar een jaarplan, een afgeleide van het schoolplan als meerjarenbeleidsplan. In het jaarplan worden de beleidsvoornemens voor dat betreffende schooljaar verder uitgewerkt en geconcretiseerd (‘smart’ geformuleerd). 

Elk schooljaar sluiten wij af met een jaarverslag. Met het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar.