fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onderwijsklimaat

Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zich veilig en verbonden voelen. Onze eerste prioriteit ligt dan ook bij het opbouwen en bevorderen van een klassenklimaat waarin het voor iedereen prettig werken en leren is. Wij streven naar een hechte relatie met kinderen, ouders en collega’s en een veilig schoolklimaat dat zich uit in rust en orde. Zorg voor elkaar en voor de omgeving zien wij als een belangrijke
opdracht voor leerkrachten, ouders en kinderen. Respect, vertrouwen, openheid en een prettige sfeer zijn daarbij kernwaarden. 

Wat doen we om dat te bereiken? 

 • Elke dag begint met een (kring)gesprek over een godsdienstig thema of over een ander onderwerp: alledaagse en bijzondere ervaringen van de kinderen, een nieuwsfeit en nog veel meer. Door hierover te praten en op elkaar te reageren ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten en leren we hen goed burgerschap.
 • Wij bieden een leef- en leeromgeving waarbinnen de kinderen uitgedaagd worden tot samenwerken, daar waar dat kan en gewenst is.We vinden het belangrijk dat er momenten zijn waarop we dingen samen met elkaar doen, groot én klein. Daardoor ontstaat een wij-gevoel. Om dat te bereiken zijn er diverse gezamenlijke activiteiten zoals de Kerstviering, Paasmaaltijd, activiteitendag, schoolreisjes, sportdag, Regenboogblokken etc.
 • We hanteren school- en groepsregels. Jaarlijks worden er in elke groep ‘regels voor een harmonieuze groep’ opgesteld en duidelijk zichtbaar opgehangen. Doordat de regels van de kinderen zijn, kunnen ze er makkelijker op worden aangesproken als zij ze niet nakomen. Ook de ouders worden op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken.
 • We werken met Kwink, een online methode voor sociaal emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is voor de groepen 1 t/m 8 en is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is praktisch, leuk, altijd actueel en gericht op preventie van bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep.
 • Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Wij leren het kind verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag en werk.
  Wij leren de kinderen ook gezamenlijke verantwoordelijkheid te voelen voor elkaar.
 • Wij stralen leef- en werkplezier uit door het hebben van een enthousiaste houding en het tonen van inzet en gevoel voor humor.
 • Wij treden op tegen pesten. De anti-pest-aanpak begint bij preventieve maatregelen in de groep, waarna een stapsgewijs steeds nadrukkelijker begeleiding door de leerkracht, IB-er en directie volgt. Met het toepassen van deze afspraken kunnen we pesten helaas niet volledig voorkomen en uitbannen. We willen er alles aan doen om de kinderen te leren dat goedbedoelde plagerijtjes op een veilige school wel kunnen, maar dat pesten niet en nooit is toegestaan. Ons anti-pestprotocol is te vinden onder Onze school - Veiligheid.  
 • Wij maken op school gebruik van het gedragsprotocol. Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met de betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensover-
  schrijdend gedrag. Ook dit protocol kunt u terugvinden onder Onze school - Veiligheid.  
 • Ieder jaar besteden wij aandacht aan het gebruik van Social Media. 
 • Als school helpen we waar mogelijk mee om vervelende zaken die buiten schooltijd voorvallen op te lossen. Dit zorgt ervoor dat we ons veilige klimaat behouden. 
 • Tijdens het overblijven gelden dezelfde afspraken.
 • In gedrag verwachten we dat niet alleen de leerkrachten en ouders, maar ook de kinderen respect voor elkaar tonen. Leerkrachten gebruiken positieve taal en zij verwachten dat ook van ouders. Kinderen zijn behulpzaam en beleefd naar elkaar en naar volwassenen. De leerkracht gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Jaarlijks vragen wij de kinderen vanaf groep 5 in een enquête om input over de sociale veiligheid op school. De enquête wordt geëvalueerd en besproken in het team. Om de twee jaar worden de ouders verzocht hierover input te geven, eveneens door middel van een enquête.
 • Er zijn maatregelen genomen m.b.t. fysieke veiligheid van alle betrokkenen: ontruimingsplan, maatregelen als gevolg van ARBO wetgeving, onderhoud, incident-
  registratie etc. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan in onze schoolgids.