fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Om te weten welke zorg een leerling nodig heeft worden alle kinderen doorlopend gevolgd. Er wordt op onze school gewerkt met drie lijnen van aanbod binnen één les. De variatie zit vooral in de mate van instructiebehoefte van een leerling. Iedere leerling wordt gedurende een blok gevolgd door de leerkracht en ingedeeld op deze ervaring. Daarnaast vormen de methodetoetsen en de niet-methodetoetsen een aanvulling op het beeld van de leerkracht.

Twee keer per jaar wordt getoetst op de hoofdonderdelen (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. De toetsresultaten worden gevolgd in een digitaal leerlingvolgsysteem en besproken door de groepsleerkracht, de directeur en de IB-er. Voor het rapport in februari en juni worden de resultaten van de methodegebonden toetsen gekoppeld aan de uitslagen van de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem en met ouders besproken tijdens de voortgangsgesprekken. Zo krijgt u een compleet beeld van de vorderingen van uw kind op de verschillende vakken. 

In de groepen 6 tot en met 8 wordt in februari de plaatsingswijzer voor het voortgezet onderwijs besproken.

Ieder schooljaar begint met de startgesprekken in de eerste schoolweken. Hierin wordt informatie uitgewisseld en kunt u als ouder met de leerkracht in gesprek over uw kind. Ook kunnen doelen en/ of verwachtingen met elkaar besproken worden. Vanaf groep 5 zijn kinderen aanwezig bij het startgesprek. Zij praten dan zelf met de leerkracht over zichzelf en het nieuwe schooljaar. Als ouder bent u toeschouwer en kunt u - indien nodig - aanvullen om uw kind te ondersteunen.