fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023-2024

1. CBS De Regenboog

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven.
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Regenboog maakt deel uit van de stichting Christelijke Scholengroep De Waard (CSG De Waard). De missie van onze school is dezelfde als die van onze stichting: wij gaan voor bijzonder goed onderwijs. Bijzonder omdat wij een christelijk geïnspireerde school zijn en goed omdat wij ons inzetten voor kwalitatief goed onderwijs. 

In de Bijbel wordt de regenboog gezien als een teken van de trouw van God: Hij laat ons niet in de steek. Daarnaast laten de verschillende kleuren van de regenboog zien dat er onderling veel verschillen kunnen zijn, maar dat al die verschillen samen één mooi geheel vormen. Zo’n veelkleurig geheel is onze school: geen kind kan gemist worden.

Kijk eens naar de regenboog:
zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren, 
bijvoorbeeld rood of groen,
er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander 
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander. 

Visie op onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop. We werken resultaatgericht, maar vinden het net zo belangrijk dat onze kinderen zich goed voelen op school. Er heerst rust op onze school en er zijn regels. We richten ons onderwijs op het bijbrengen van kennis, maar ook op de ontwikkeling van sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de nadruk te leggen op wat het kind kan, niet op wat het niet kan. Dit alles in een omgeving waar het kind zich veilig voelt en aanvaard weet, want ieder kind is uniek en mag er zijn.

Het schoolklimaat
We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Ook orde en regelmaat dragen bij aan een goed en plezierig werkklimaat.
Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. In deze schoolgids leggen we het bovenstaande verder uit. We willen u laten zien hoe wij werken en wat de behaalde resultaten zijn. U kunt lezen wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school is of gaat worden.

Aanmelden?
Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u opnemen met de directeur: Linda Kind, l.kind@csgdewaard.nl. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.
De school is ook op Facebook in Instagram te vinden.

Wij zijn trots op onze goede en gezellige school. Als u vragen heeft of een toelichting wilt, staat de deur altijd voor u open!

Namens het team van CBS De Regenboog,

Linda Kind, directeur      
Tel.: 0186 - 661343

2. Waar de school voor staat

2.1. Hoe is ons onderwijs?

Ieder op eigen niveau

In ons onderwijs gaan we uit van verschillen waarbij ieder kind zich binnen de grenzen van deze ‘leer- en gedragslijn’ op eigen niveau kan ontwikkelen. Wij bieden differentiatie bij instructie, verwerking, belangstelling en tempo. Aan kinderen die moeite hebben met de basisstof bieden wij extra zorg. En kinderen die meer aankunnen dan de basisstof leren op hun eigen niveau, passend bij hun kunnen. 

De leerstof is per jaargroep georganiseerd. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. Dit betekent echter niet dat alle kinderen de leerstof op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo verwerken. In elke jaargroep worden de vakken op 3 niveaus aangeboden. De leerkracht stemt het onderwijs zo optimaal mogelijk af op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van een kind. Zo houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen en met hun talenten. 

Door ons onderwijs adaptief te organiseren, kunnen we differentiatie aanbrengen: het ene kind krijgt voor een bepaald vak meer tijd, instructie en hulp van de leerkracht dan het andere kind. We organiseren dit in de klas door:

 • de nadruk op het leren door spelen in de eerste twee leerjaren;
 • het gebruik van de kleine kring en instructietafel voor verlengde instructie aan kleinere groepen kinderen die moeite hebben met een (onderdeel van een) vak;
 • kinderen die heel goed zijn in een vak slechts een klein deel van de uitleg te laten volgen, waarna ze in hoog tempo door de gewone stof gaan, om vervolgens in hun verrijkingsstof te gaan werken;
 • ruimte te maken tijdens de lessen voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij een vak. Door hen individueel te begeleiden, trekken we hen indien mogelijk weer naar een hoger niveau.

Naast de cognitieve ontwikkeling is ook de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind van belang. Dit stimuleren wij door: 

 • de vakken niet alleen cognitief aan te bieden en te verwerken, maar ook in in spelvorm, bewegend, samenwerkend, door gesprekken, muziek, tekenen, handvaardigheid etc.;
 • toepassing van de TechniekTorens, een zeer praktische techniekleerlijn in de school. De kinderen leren door samenwerken, bouwen, ontdekken, experimenteren en zien wat ze doen;
 • de methode TopOntdekkers, waarbij gewerkt wordt aan de hand van een thema en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur vanuit dat thema worden belicht en uitgewerkt. Daarbij maken we gebruik van creativiteit, digitalisering etc.  
 • een goede sfeer in de school als basis voor prettig leren. Door samenwerkopdrachten, aandacht voor elkaar tijdens kringgesprekken en de aandacht voor normen en waarden ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten; 
 • muziekles van een vakleerkracht muziek voor alle kinderen, waarbij het gebruik van muziekinstrumenten ruim wordt gestimuleerd. 

Door middel van landelijk genormeerde toetsing meten wij de ontwikkeling van de kinderen.
Onze zorgstructuur, zoals deze de afgelopen jaren is ontwikkeld, wordt waar nodig aangepast op de ontwikkelingen van Passend Onderwijs om zo optimaal in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

2.2. Onderwijsklimaat

Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zich veilig en verbonden voelen. Onze eerste prioriteit ligt dan ook bij het opbouwen en bevorderen van een klassenklimaat waarin het voor iedereen prettig werken en leren is. Wij streven naar een hechte relatie met kinderen, ouders en collega’s en een veilig schoolklimaat dat zich uit in rust en orde. Zorg voor elkaar en voor de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht voor leerkrachten, ouders en kinderen. Respect, vertrouwen, openheid en een prettige sfeer zijn daarbij kernwaarden. 

Wat doen we om dat te bereiken? 

 • Elke dag begint met LEF-werk, dit is werk afgestemd op het eigen niveau, gevolgd door een (kring)gesprek over een godsdienstig thema of over een ander onderwerp: alledaagse en bijzondere ervaringen van de kinderen, een nieuwsfeit en nog veel meer. Door hierover te praten en op elkaar te reageren, ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten en leren we hen goed burgerschap.
 • Wij bieden een leef- en leeromgeving waarbinnen de kinderen uitgedaagd worden tot samenwerken, daar waar dat kan en gewenst is.We vinden het belangrijk dat er momenten zijn waarop we dingen samen met elkaar doen, groot én klein. Daardoor ontstaat een wij-gevoel. Om dat te bereiken zijn er diverse gezamenlijke activiteiten zoals de Kerst- en Paasviering, het Zomerfeest, de schoolreisjes, de sportdag, de Regenboogblokken etc.
 • We hanteren school- en groepsregels. Jaarlijks worden er in elke groep ‘regels voor een harmonieuze groep’ opgesteld en duidelijk zichtbaar opgehangen. Doordat de regels van de kinderen zijn, kunnen ze er makkelijker op worden aangesproken als zij ze niet nakomen. Ook de ouders worden op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken.
 • We werken met Kwink, een online methode voor sociaal emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is voor de groepen 1 t/m 8 en is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is praktisch, leuk, altijd actueel en gericht op preventie van bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep.
 • Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Wij leren het kind verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag en werk. Wij leren de kinderen ook gezamenlijke verantwoordelijkheid te voelen voor elkaar.
 • Wij stralen leef- en werkplezier uit door het hebben van een enthousiaste houding en het tonen van inzet en gevoel voor humor.
 • Wij treden op tegen pesten. De anti-pest-aanpak begint bij preventieve maatregelen in de groep, waarna een stapsgewijs steeds nadrukkelijker begeleiding door de leerkracht, IB-er en directie volgt. Met het toepassen van deze afspraken kunnen we pesten helaas niet volledig voorkomen en uitbannen. We willen er alles aan doen om de kinderen te leren dat goedbedoelde plagerijtjes op een veilige school wel kunnen, maar dat pesten niet en nooit is toegestaan. Ons anti-pestprotocol is te vinden op onze website onder Onze school - Veiligheid. 
 • Tijdens het overblijven gelden dezelfde afspraken.
 • Wij maken op school gebruik van een gedragsprotocol. Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met de betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 
 • Ieder jaar besteden wij aandacht aan het gebruik van Social Media. 
 • Als school helpen we waar mogelijk mee om vervelende zaken die buiten schooltijd voorvallen op te lossen. Dit zorgt ervoor dat we ons veilige klimaat behouden. 
 • In gedrag verwachten we dat niet alleen de leerkrachten en ouders, maar ook de kinderen respect voor elkaar tonen. Leerkrachten gebruiken positieve taal en zij verwachten dat ook van ouders. Kinderen zijn behulpzaam en beleefd naar elkaar en naar volwassenen.
 • De leerkracht gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Jaarlijks vragen wij de kinderen vanaf groep 5 in een enquête om input over de sociale veiligheid op school. De enquête wordt geëvalueerd en besproken in het team. Om de twee jaar worden de ouders verzocht hierover input te geven, eveneens door middel van een enquête.
 • Alle maatregelen mbt veiligheid zijn opgenomen in het Veiligheidsplan van CSG de Waard. Dit plan vindt u op de website. 

2.3. 21e eeuwse vaardigheden

In het jaar 2005 hadden we nog nooit gehoord van een duurzaamheidsmanager, een dataspecialist of een app-ontwikkelaar. Wanneer uw kind de arbeidsmarkt betreedt, zal hij/zij mogelijk een beroep kiezen dat nu nog niet bestaat. Daar kunnen wij uw kind niet voor opleiden, maar we kunnen wel vaardigheden bieden die uw kind in de toekomst nodig heeft zodat hij/zij leert om steeds meer zorg te dragen voor het eigen leven. Wat leren betreft komt het neer op het zelf beantwoorden van de open vraag ‘hoe en waarom’ dingen zijn zoals ze zijn. 
 
In het model van de 21e eeuwse vaardigheden zijn 11 vaardigheden beschreven die uw kind nu en in de toekomst nodig heeft. Het gaat om vaardigheden als creatief en probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en zelfregulering, maar ook de verschillende onderdelen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. 
 
Een deel van deze vaardigheden is al verankerd in onze onderwijsmethoden, maar in de komende jaren hebben deze vaardigheden steeds meer een vaste plek in ons onderwijsaanbod gekregen. 
 • We passen coöperatieve werkvormen toe, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.
 • Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën zorgen we voor meer effectieve leertijd, meer interactie over de leerstof, betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de kinderen en een beter sociaal klimaat omdat kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen. 
 • ICT-vaardigheden:
  • De groepen 7 en 8 volgen jaarlijks het programma MediaMasters. MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen de kinderen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Ook in de overige groepen wordt aandacht besteed aan social media. 
  • Vanaf groep 1 leren onze kinderen omgaan met ICT. Daarvoor maken we gebruik van chromebooks. Bij de kleuters worden computermoeders ingezet bij het computeronderwijs. Vanaf de middenbouw hebben de leerlingen de beschikking over een eigen chromebook.    
  • ICT wordt ook ingezet voor leren op maat. Programma's zoals Junior Einstein bieden onderwijs op maat, rekeninghoudend met het niveau van de individuele leerling. 
 • Voor de zaakvakken (dit zijn Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, etc) maken wij gebruik van de methode TopOntdekkers. Deze methodiek werkt met thema's: elk jaar worden er 5 thema’s aangeboden. Deze thema’s bevatten onderwerpen uit de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Elk thema bevat opdrachtkaarten waarbij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan. 
 • De school beschikt over TechniekTorens. Deze bieden een laagdrempelig en  totaalconcept voor Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Kinderen leren onderzoekend en ontwerpend leren en gaan driedimensionaal aan de slag. Dit is goed voor hun fijne motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid en creativiteit. 

2.4. Ondersteuning van het onderwijsproces

Interne begeleider

Onze school heeft een interne begeleider (IB-er) die de leerkrachten ondersteunt in het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het individuele kind. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. De taken van de IB-er zijn o.a.:

 • het maken van analyses n.a.v. gemaakte toetsen; 
 • het voeren van gesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten;
 • het leggen van contacten met externen voor consultatie wanneer er zorgvragen zijn rondom een kind (denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een orthopedagogoog, logopedist, maatschappelijk werker etc.); 
 • het plannen van toetsen (toetskalender) en aanschaffen van toetsmateriaal;
 • het observeren van kinderen en leerkrachten zodat zorg in kaart kan worden gebracht en waar nodig hulp kan worden geboden; 
 • het bijwonen van het IB-overleg binnen CSG De Waard en het Samenwerkingsverband; 
 • het ondersteunen van de directie bij de kwaliteitszorg.

In het schooljaar 2023-2024 volgen alle intern begeleiders van CSG De Waard de scholing voor kwaliteitscoördinator. 


Remedial Teaching (RT)

Daarnaast hebben wij twee Remedial Teachers (een RT-er) op school. De RT-er is speciaal opgeleid om kinderen met leerproblemen extra te begeleiden. Meestal zijn dit kinderen waarbij de leerkracht al op verschillende manieren extra begeleiding heeft gegeven en bij wie dat niet voldoende bleek. Dat betekent dus dat de RT-er eerst uit zal gaan zoeken wat dit kind nodig heeft. Om daar achter te komen neemt de RT-er een didactisch onderzoek af. Hieruit kan een handelingsplan volgen, waarna begeleiding volgt door de groepsleerkracht, de ouders en/of de RT-er. 


Stagiaires

Onze school is een lerende school. Regelmatig zijn stagiaires van onderwijsinstellingen zoals de PABO aanwezig. Wij vinden het belangrijk onze ’toekomstige collega’s’ de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen. Ook stagiaires die een opleiding voor onderwijsassistent of leraar Sport en Bewegen volgen, bieden wij regelmatig een stage aan. Natuurlijk blijft de begeleidende leerkracht te allen tijde verantwoordelijk voor de groep.

3. Hoe is ons onderwijs georganiseerd?

3.1. Schoolplan

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staat dat het schoolplan voor elke school verplicht is en in ieder geval het volgende bevat:

 • Het onderwijskundig beleid: hier omschrijft de school hoe ze de onderwijsdoelen van het ministerie invult en wat zij daar eventueel zelf aan toevoegt. Daarnaast staat er in het onderwijskundig beleid welke sfeer er op de school heerst, op welke manier er les wordt gegeven en hoe de school zorgt voor een veilige omgeving. Antwoorden op vragen als: welke lesmethode hanteert de school? En welke materialen gebruikt de school daarbij? Tot slot bevat dit beleid de ondersteuning die de school geeft aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, zoals het schoolondersteuningsprofiel.
 • Het personeelsbeleid: hier omschrijft de school hoe het personeel bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om scholing en begeleiding van leerkrachten en ondersteunend personeel en de eisen waar zij aan moeten voldoen, de regels voor het personeel die bijdragen aan goed onderwijs en de manier waarop leerkrachten in de les omgaan met kinderen en lesgeven. Tot slot staat hierin omschreven hoe de school een evenredig aantal vrouwen in de schoolleiding probeert te krijgen en in hoeverre dat lukt.
 • De manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert: hier omschrijft de school hoe het onderwijs op de leerling wordt afgestemd, zodat ze een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en geen achterstand oplopen. Tot slot beschrijft de school hier welke verbeteringen er nodig zijn in het onderwijs en op welke manier zij deze verbeteringen willen doorvoeren. De school bekijkt hiervoor bijvoorbeeld de leerresultaten van de leerlingen, maar kan ook aan ouders vragen wat zij de sterke en zwakke punten vinden in het onderwijs.

In het schoolplan staat ook informatie over aanvullend beleid, zoals het beleid rondom sponsoring of de invulling van het karakter of de identiteit van de school in het geval van een samenwerkingsschool. Het Schoolplan 2023-2027 vindt u op onze website onder "Onze school". 

3.2. De kleutergroepen

In de klas

In de kleutergroepen wordt de basis gelegd voor de schoolontwikkeling van de kinderen. De aandacht richt zich bij deze kinderen voornamelijk op de sociaal emotionele ontwikkeling en het verwerven van kennis. 

In de klas zijn de kleuters zowel vrij als geleid bezig. Het spelend werken doen de kinderen aan tafels of in themahoeken, zoals de bouw-, huis-, zand/water-, timmer-, lees/luisterhoek en steeds weer nieuw ingerichte hoeken die passen bij het thema. Dit spelend werken wordt gestuurd door middel van een keuzebord waarop kinderen aangeven welke activiteit zij willen doen. De leerkrachten brengen in deze activiteit differentiatie aan; zo dagen zij de leerlingen uit tot werken op hun eigen niveau en zich verder ontwikkelen.  

Tijdens de werklessen krijgen de kinderen opdrachten die bij hun ontwikkelingsniveau passen. De activiteiten vinden plaats aan de hand van thema’s die aansluiten bij de directe belevingswereld van de kinderen. De thema’s komen uit de methode Schatkist. Ook bij de kleuters maken we gebruik van de computer en de TechniekTorens.

De kleuters krijgen elke week Engels. Ze leren o.a. de kleuren, de dagen van de week en andere eenvoudige woorden op een speelse manier. Ook zingen ze veel Engelse liedjes.
Zo komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde en begeleiden we hen bij hun totale ontwikkeling.

Bewegen

Elke dag is er veel gelegenheid om binnen en buiten te spelen. Een kleuter heeft veel behoefte om te bewegen. Dit is heel belangrijk voor een jong kind, want zo ontwikkelt het de grove en fijne motoriek, leert het goede omgangsvormen en leert het zich oriënteren in de ruimte. Maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. In het speellokaal doen we spelletjes en gebruiken we de klim- en klautertoestellen en klein gymmateriaal. Daarnaast kunnen we in het speellokaal fijn bewegen op muziek.

Vrij buitenspelen hoort er natuurlijk ook bij. Er zijn springtouwen, karren, fietsen, klein spelmateriaal, een zandbak, kortom: alles om je buiten te vermaken.

3.3. Groepen 3 t/m 8

3.3.1. EDI

Wij werken met een zogenaamd jaarklassensysteem en gebruiken daarbij het EDI-model. Dit staat voor Expliciete Directe Instructie. Bij dit model is de les uit verschillende onderdelen opgebouwd. Deze opbouw ziet er als volgt uit:

 • Lesdoel: dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld door voor te lezen of op het bord te schrijven.
 • Activeren van voorkennis: de kinderen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
 • De 3 fasen van instructie:
  • Onderwijzen van het concept.
  • Onderwijzen van de vaardigheid.
  • Belang van de les.
 • Begeleide inoefening: de kinderen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting: de kinderen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 
 • Zelfstandige verwerking.
 • Verlengde instructie: de kinderen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

3.3.2. Snappet

Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarmee de leerlingen op hun eigen chromebook de lesstof verwerken. Het is een adaptief onderwijsplatform. Dit betekent dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren door een chromebook met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Dit is een vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de gebruikte lesmethode.

De leerkracht geeft tijdens de les een instructie vanuit de methode. Dit wordt gedaan met behulp van het digibord en andere benodigde materialen. De verwerking (de opgaven) doen de kinderen veelal via hun chromebook en niet meer in het schrift. Het kind ziet hierdoor meteen of hij/zij het goed of fout doet en kan de opdracht meteen verbeteren.

De leerkracht werkt met het Snappet dashboard. De voortgang kan direct worden gemonitord, zodat direct feedback kan worden gegeven. 

Naast de basislessen werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen; deze worden op niveau gegeven. Maak je een opgave goed, dan worden de volgende opdrachten lastiger. Vind je de opdrachten nog wat lastiger, dan worden de opdrachten weer wat makkelijker. Zo wisselen de opdrachten zich af.

Voordelen van Snappet:

 • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
 • Meer individuele differentiatie mogelijk.
 • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
 • Meer tijd voor instructie, voorbereiding en remediëring door de snelle feedback van het chromebook. 

In groep 4-8 gebruiken we in beperkte mate werkboeken. Voor de vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen gebruiken we Snappet. 

Groep 3 rekent met behulp van Semsom. 

3.3.3. Lezen

In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. Lezen is de basis voor al het leren! We werken aan de hand van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. In deze methode is er ruime aandacht voor de verschillen die er zijn bij de kinderen. Er wordt aandacht besteed aan zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen.

In de hogere groepen gaan we een stap verder. Het technisch lezen krijgt nog volop aandacht, maar de nadruk verschuift naar het begrijpend lezen. We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 de leerlijn van Snappet, maar we wisselen gebruik van de chromebooks af met teksten uit Flits, Pravoo-map, of gewoon losse teksten. Voor begrijpend lezen wordt de methode Leeslink gebruikt. Daarnaast gebruiken we Close Reading. Bij Close Reading worden de kinderen uitgedaagd een moeilijke tekst meerdere malen te lezen. Steeds krijgen ze een andere opdracht mee, waardoor ze worden uitgedaagd op verschillende manieren naar de tekst te kijken. Dit kunnen allerlei teksten zijn: een verhaaltje, nieuwsbericht, gedicht etc. 

Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus. Aan leerlingen die dyslectisch zijn of waar we een vermoeden hebben van dyslexie, bieden we aanvullende ondersteuning door het gebruik van materialen zoals de kleurenleeslineaal, leesboeken voor dyslecten etc. Tevens hebben we de mogelijkheid om ICT-ondersteuning zoals Kurzweil of Web to Speech. Twee dagen per week is een logopedist aanwezig op school. Ook zij ondersteunt leerlingen met lees-problematiek. 

Naast het leren lezen proberen we de kinderen ook plezier te laten krijgen in het lezen. Hiervoor gebruiken we o.a. de jaarlijkse Kinderboekenweek, boekenchallenges, boekbesprekingen etc. 

3.3.4. Taal

Voor taalonderwijs gebruiken we de leerlijnen uit Snappet. Aan de hand van aansprekende thema’s passeren alle activiteiten die met taal te maken hebben de revue: luisteren, spreken, spellen, spreekwoorden, creatief schrijven etc.

Naast Snappet-leerlijnen gebruiken we ondersteunende methoden voor kinderen met een zorg op het gebied van taal.

Leerlingen die meer aankunnen dan de geboden lesstof krijgen extra leerstof door gebruik te maken van LEF. 

Al onze groepen hebben op hetzelfde moment rekenen en taal. Hierdoor is het mogelijk groepsdoorbrekend te werken.

3.3.5. Rekenen

Ook bij rekenen gebruiken de leerlijn van Snappet. Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau via tussendoelen naar zijn eigen einddoel. 
Leerlingen die meer aankunnen dan de geboden lesstof krijgen extra leerstof door gebruik te maken van LEF-werk. 


Zorg rondom rekenen

Al onze groepen hebben op hetzelfde moment rekenen en taal. Hierdoor is het mogelijk groepsdoorbrekend te werken.

Extra ondersteuning met rekenen bieden wij in de vorm van:

 • ICT-ondersteuning door gebruik te maken van het adaptieve programma Rekenblobs / Rekenmaatje; 
 • cijferend leren rekenen;
 • ondersteuning door de Remedial Teacher (RT-er) van de school. In de dagelijkse schoolpraktijk loopt de leerkracht soms aan tegen een 'rekenprobleem' waarvan hij of zij het vermoeden heeft of veronderstelt dat de wortels van het probleem wat verder in het verleden liggen. Met het uitvoeren van een Klein Rekenonderzoek door de RT-er of IB-er kunnen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op eenvoudige wijze rekenhiaten van een leerling opsporen en op basis daarvan een passend handelingsplan maken.

3.3.6. Schrijven

Tegenwoordig hoor je vaak: "Niemand schrijft meer met de hand. Leer kinderen liever blind typen". Maar is deze uitspraak terecht? Moeten we het schrijfonderwijs binnenkort maar afschaffen? We maken immers steeds meer gebruik van computers en tablets. Waarom zouden we onze kinderen dan nog leren schrijven?  

Op onze school leren de kinderen schrijven én typen!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat leren schrijven wel degelijk nut heeft. Ten eerste zorgt schrijven voor een betere ontwikkeling van de fijne motoriek. Ten tweede leren we letters beter en sneller herkennen als we letters met de hand leren schrijven. Schrijven is dus van invloed op de leesvaardigheid.

In de kleutergroepen is er al aandacht voor het schrijfonderwijs. In groep 3 t/m 8 leren we de kinderen met behulp van de schrijfmethode Pennenstreken het blokschrift aan. In de groepen 7 of 8 volgen de leerlingen een typecursus.

Bij de verwerking (het oefenen) van de lesstof maken we gebruik van chromebooks en in mindere mate van werkboeken. Maar we zijn ons er terdege van bewust dat schrijven heel belangrijk blijft! Groep 3 werkt daarom bewust met werkboeken en niet met Snappet. De groepen 4 t/m 8 gebruiken in mindere mate werkboeken en grotendeels Snappet. 

Maar we blijven schrijven op andere manieren stimuleren! Zo gebruiken we bij het rekenen een rekenschriftje/wisbordje om bewerkingen te noteren. Op deze manier houdt de leerkracht de controle of strategieën goed ingeslepen zijn. Bij spelling wordt er iedere dag een woordendictee gegeven op papier en twee keer per week een zinnendictee. Hierdoor willen we kinderen ook schrijvend leren hun spelling goed in beeld te houden.

3.3.7. Wereldoriƫntatie

De wereld ontdekken, weten welke fascinerende plaatsen er op de wereld te vinden zijn, begrijpen hoe regen ontstaat, hoe elementen van een ecologisch systeem op elkaar ingrijpen, hoe mensen in de Middeleeuwen leefden, hoe zonnecellen werken: al dit soort zaken komen aan de orde bij de vakken die vallen onder de overkoepelende term Wereldoriëntatie.

Op onze school wordt al vanaf de kleuters veel aandacht besteed aan deze vakken, uiteraard op een bij de leeftijd passend niveau. Er is veel ruimte om zelf dingen te ontdekken, te experimenteren met materialen, zoals bijvoorbeeld ontdekken welke materialen blijven drijven of juist zinken. 

Wij gebruiken op onze school de methode TopOntdekkers. TopOntdekkers is een thematische zaakvakmethode voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen leren zichzelf kennen en ontdekken de wereld. De methode raakt alle vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de leerlingen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. Ook de creatieve vakken kunnen deel uit maken van het thema. 

Binnen de school wordt ook aan techniek gewerkt. De TechniekTorens bieden veel mogelijkheden voor experimenten met techniek voor groep 1 t/m groep 8.

Schooltelevisieprogramma’s en internet spelen een ondersteunende rol, want natuurlijk worden diverse media bij deze vakken betrokken. Jaarlijks nemen de groepen deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waards Landschap. We doen ook graag mee aan programma's zoals aardappeloogstdag, appelplukdagen en peren plukken in de Peerdegaerdt of de Poldersportdag in Strijen. 

3.3.8. School op Seef

Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan, al vanaf groep 1. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Maar een belangrijkere reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze kinderen tot veilige, zelfstandige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers.

Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF. Concreet betekent dit dat wij jaarlijks veel aandacht besteden aan verkeerseducatie, zowel in theorie als praktijk, en dat wij ons, samen met gemeente en ouders, inspannen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Onze school werkt hierin samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV), de gemeente Hoeksche Waard en de ouders.
Daarnaast neemt groep 7 deel aan het theoretisch verkeersexamen en het praktijkexamen.

3.3.9. Engels

Vanaf groepbieden we de kinderen op speelse wijze een eerste oriëntatie op deze wereldtaal. 
In de hogere groepen komen, naast de spreekvaardigheden, ook de schrijf- en leesvaardigheden en de grammatica aan de orde. Dit jaar starten we voor het eerst met een nieuwe methode 'Join in'. 

3.3.10. Burgerschap en cultuureducatie

Onze samenleving wordt gekenmerkt door grote veranderingen en daarmee samenhangende problemen. Als school willen we de kinderen voorbereiden op deze samenleving. Vanuit deze achtergrond willen we de kinderen laten kennismaken met belangrijke normen en waarden en met andere culturen. We willen de kinderen een genuanceerd beeld van de maatschappij aanbieden en hen kritisch laten kijken naar situaties en gebeurtenissen om hen heen. We laten ons daarbij leiden door waarden en normen als respect, begrip en tolerantie. Dit alles vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Binnen de algehele ontwikkeling van kinderen is ons doel een juiste balans te bewerkstelligen tussen alle vak- en vormingsgebieden. Hierin staat een geïntegreerde ontwikkeling van vakkennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, alsmede kennis over onze cultuur en de maatschappij waarvan wij allemaal deel uitmaken, centraal.

Cultuureducatie en het overdragen van ons ‘culturele erfgoed’ strekt zich uit van beeldende vorming, muziek, dans en drama tot audio-visuele media en cultureel erfgoed. Dit doen wij op diverse manieren. Enerzijds is cultuureducatie onderdeel van de methode TopOntdekkers. Anderszijds besteden wij hier ook aandacht aan door deelname aan diverse projecten: denk aan Ik eet het beter, Media Masters, Mini Roparun etc. 

3.3.11. Sociaal emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat de kinderen lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. We besteden daarom dagelijks tijd aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We willen de kinderen motiveren tot goed gedrag en vinden het belangrijk dat ze zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We willen onze kinderen voorbereiden op deelname aan de maatschappij.

Door het gebruik van de methoden Kwink en Klassenkracht verzekeren we ons van een gestructureerde ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Groepsproblemen zoals pesten willen we op deze manier voorkomen. Daarnaast gebruiken we de methode ZIEN! Deze methode geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties voor de aanpak van gedrag bij een kind of een groep.

Kinderen om wie we ons zorgen maken voor wat betreft hun sociaal emotionele ontwikkeling, krijgen extra aandacht. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld deelname aan de training Coole Kikker. Dit is een training waarvan kinderen weerbaarder worden. Moeilijke thema's zoals omgaan met pesten, scheiding, faalangst etc. worden op een makkelijke manier besproken en geoefend. 

Eventueel raden we externe sociale vaardigheidstrainingen aan waarbij de school u naar de juiste instanties kan doorverwijzen.

In groep 7 of 8 krijgen de kinderen een weerbaarheidstraing. Het doel van deze training is het vormen van een eigen overtuiging, het ontwikkelen van een gezond beeld van jezelf en de ander (vergroten van zelfvertrouwen en respect), het werken aan een goede motivatie (vergroten van zelfredzaamheid) en het ontdekken van succesvolle vaardigheden. Hierdoor leren de kinderen op een goede en zorgvuldige manier met zichzelf en met anderen omgaan in elke relatie.

3.3.12. Godsdienstige vorming

Op onze school krijgen de kinderen elke dag godsdienstige vorming. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Kind op Maandag.  Aan de hand van het materiaal maken kinderen kennis met de fascinerende en veelzeggende wereld van de Bijbel en ontdekken hoe de Bijbelverhalen raken aan hun eigen leven. 
In overleg met kerk en ouders wordt ieder jaar een kerkdienst georganiseerd, gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar.

3.4. Zorg

3.4.1. Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van onze leerlingen invullen. U kunt het schoolondersteuningsprofiel hier vinden. 

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die wij als school bieden:

 • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
 • Ondersteuning met hulp van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school.

Het kan ondersteuning aan leerlingen betreffen die:

 • een voorsprong hebben; verrijkingsstof
 • extra (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben voor bepaalde leerstof 
 • steun voor sociaal emotionele ontwikkeling

In ons schoolplan staat aangegeven hoe één en ander in school is georganiseerd, welke vakken er worden gegeven, welke doelstellingen de school nastreeft etc. Het Schoolondersteuningsprofiel vindt u op onze website onder "Leerlingenzorg". 

3.4.2. Logopedie

Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. 

Wij werken samen met Spreekvaart Logopedie. Onze logopedisten zijn Roos Biesheuvel en Valerie Jacobs. Valerie is naast allround logopedist ook dyslexiespecialist. Zowel Roos als Valerie zijn 1 dag in de week aanwezig op onze school.

De logopedisten voeren behandelingen uit bij problemen op het gebied van de taal, de spraak, de stem, het (begrijpend) lezen of de spelling. Deze problemen worden vaak op school gesignaleerd; verwijzing gaat via de huisarts of specialist. Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt Roos bereiken via roos@spreekvaart.nl en Valerie via valerie@spreekvaart.nl. Meer informatie over de praktijk vindt u op www.spreekvaart.nl

3.4.3. Jeugdgezondheidszorg op school

In het verleden bent u waarschijnlijk met uw kind naar de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het consultatiebureau geweest. U kon daar terecht met vragen over bijvoorbeeld eten, slapen, zindelijkheid, praten, ontwikkeling van uw kind, vaccinaties
en allerlei andere zaken. Er werd gekeken naar groei, ontwikkeling en gezondheid.

Uw kind zit nu op de basisschool. Misschien heeft u nu ook weleens vragen over de groei, ontwikkeling of opvoeding en vraagt u uzelf af: “Is dat nou normaal?” “Hoort dit bij de leeftijd?” Op onze school houdt Jong JGZ de gezondheidsonderzoeken in groep 2 en 7.
U krijgt hiervoor een uitnodiging. 

De jeugdgezondheidszorg van Jong JGZ is er ook voor kinderen in de schoolleeftijd en hun ouders. Mocht u vragen hebben die u graag met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts wilt bespreken, neem dan gerust contact met hen op!

Jeugdverpleegkundige Aletta de Vries: al.devries@jongjgz.nl
Jeugdarts Angelique Zondag: a.zondag@jongjgz.nl
Algemene mailadres: jgzhw@jongjgz.nl

3.4.4. Schoolmaatschappelijk werk

Het Schoolmaatschappelijk Werk is er voor u en al uw vragen met betrekking tot het opgroeien van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft. Soms maakt u zich zorgen en kan het prettig of nuttig zijn om met iemand van gedachten te wisselen. Aarzel dan niet om eens binnen te stappen. Het Schoolmaatschappelijk Werk is er ook voor de kleine vragen! 

Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met Schoolmaatschappelijk Werk of via de IB-er. Onze schoolmaatschappelijk werker is Solé van Leenen. Zij is bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-11926651 of e-mail: s.vanleenen@kwadraad.nl

Als u twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan betekenen, kunt u dit altijd even overleggen met de leerkracht van uw kind of de IB-er. 

3.4.5. Veiligheidsbeleid

Binnen Christelijke Scholengroep De Waard is een sociaal veiligheidsplan opgesteld. Het doel ervan is om de sociale en fysieke veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders/verzorgers te waarborgen. Het plan bestaat uit 2 delen.

Het eerste deel gaat over de sociaal emotionele veiligheid van alle bij de school betrokkenen, dat wil zeggen. leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij moet gedacht worden aan alle maatregelen die genomen zijn om het welbevinden van betrokkenen te bevorderen; gedragsregels, afspraken tegen pesten, strafmaatregelen tegen overtreders en het instellen van een vertrouwenspersoon.

Het tweede deel gaat over de fysieke veiligheid van de betrokkenen. Hierbij moet worden gedacht aan veiligheidsmaatregelen, ontruimingsplannen, maatregelen die genomen zijn als gevolg van ARBO wetgeving, onderhoud, incidentregistratie. Het plan is op school of op het kantoor van De Waard voor iedereen in te zien.

3.4.6. Kinderen, school en gezondheid

Voeding

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van gezonde voeding. In
supermarkten zijn steeds meer lekkernijen en voedingsmiddelen in alle soorten en maten verkrijgbaar. Als kinderen zich bewust zijn van gezonde voeding, kunnen ze ook bewust keuzes maken voor die gezonde voeding. Van dit bewustzijn hebben ze in hun latere leven profijt.

We hebben als school een voorbeeldrol voor wat betreft gezondheid. We laten merken dat we gezonde voeding en bewegen belangrijk vinden en laten dit zo veel mogelijk zien: 

 • We stimuleren de kinderen om gezond te eten tijdens de pauze en bij de lunch. 
 • Snoep in de broodtrommel is niet toegestaan. Ouders worden hierop aangesproken. 
 • Het drinken van water, thee en (karne)melk wordt gestimuleerd. 
 • We geven lessen over gezonde voeding met behulp van de methode "Ik eet het beter". 
 • De kinderen hebben de hele dag toegang tot schoon drinkwater. 
 • Wij houden rekening met allergieën, diëten en (geloofs)overtuigingen.


Bewegen

Het is duidelijk dat gezond eten in combinatie met bewegen bijdraagt aan een optimaal functionerend lichaam. We concentreren ons op gezonde voeding en maken kinderen ook bewust van voldoende bewegen. Dit doen we tijdens de gymlessen waarbij we werken met een lesprogramma. Onze kleuters beschikken over een eigen gymlokaal met gymmateriaal voor kleuters. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen 2x per week in de naastgelegen gymzaal. Eén keer per week krijgen ze les van een vakleerkracht gym, de andere gymles wordt door een leerkracht gegeven. 

Daarnaast werken we projectmatig mee aan de buitenlesdag, krijgen de kinderen workshops in een bepaalde sport en doen we mee met de Koningsspelen. Het gebruik van coöperatieve werkvormen maakt structureel deel uit van ons onderwijs. 

3.5. Overige informatie

3.5.1. Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur van CSG De Waard. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en is na te lezen op de website.

3.5.2. ICT op school

Het gebruik van de computer wordt bij alle lesactiviteiten gestimuleerd. De computer wordt gebruikt om te oefenen en om sommige toetsen digitaal af te nemen. De kinderen gebruiken de computer enerzijds als middel ter ondersteuning bij hun werkzaamheden als lezen, taal en rekenen en anderzijds als middel om informatie te verwerven bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie.

We werken op school met zogenaamde chromebooks (kleine laptops). Hierdoor is het voor een hele groep tegelijk mogelijk om op de computer te werken. De chromebooks worden ingezet bij de hoofdvakken zoals taal en rekenen. Om dit te kunnen realiseren beschikt de school over een draadloos computernetwerk, zodat er overal in de school mee gewerkt kan worden. Daarnaast beschikt elk lokaal over een touchscreenbord. 

De groepen 1 t/m 3 beschikken over een aantal chromebooks per klas. Vanaf groep 4 ontvangen leerlingen elk een chromebook waar ze gedurende de komende jaren zorg voor moeten dragen. 

Het doel van dit medium is kinderen vertrouwd te maken met de moderne technologie als middel om kennis te vergaren en te communiceren. Voor een veilig gebruik van internet is een internetprotocol opgesteld. Daarnaast besteden we aandacht aan mediawijsheid van de leerlingen, o.a. door MediaMasters. MediaMasters is een serious game over mediawijsheid. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. 

De school beschikt over een eigen website waar alle (actuele) informatie over de school te vinden is en waar elke groep een eigen pagina heeft. Bezoek ook eens onze Facebookpagina en instagrampagina. Daarnaast hebben we een eigen schoolapp. Via deze schoolapp ontvangt u relevante informatie over de school en/of de groep. 

3.5.3. Voortgezet onderwijs

In een gezamenlijk overleg tussen de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard is de zogenaamde plaatsingswijzer opgesteld. In deze plaatsingswijzer worden vanaf groep 6 alle uitslagen van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem ingevuld. Het gaat hierbij om de toetsen die in januari/februari worden afgenomen. De plaatsingswijzer geeft aan de hand van deze uitslagen een voorlopig advies aan voor de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Zo is er een vroegtijdige voorspelling waar het kind in de toekomst naar toe kan. In groep 8 wordt met behulp van de plaatsingswijzer een definitief schooladvies vastgesteld. Bij het bepalen van het definitieve schooladvies zijn de leerkrachten vanaf groep 6 t/m 8 aanwezig, alsmede de intern begeleider en directeur, teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling. 

Dit jaar werken we voor het eerst met een doorstroomtoets voor onze leerlingen van groep 8. Hierbij maken we gebruik van Leerling in Beeld. Als het goed is, wordt het schooladvies door de doorstroomtoets bevestigd, maar bij een hogere uitslag van de doorstroomtoets kan het schooladvies worden heroverwogen. In dat geval neemt de school contact op met de ouders. Is de uitslag van de eindtoets lager dan het schooladvies, dan verandert er niets aan de aanmelding.

3.5.4. Fakkeldrager

Onze school heeft een commissie die zich bezighoudt met zaken met betrekking tot de christelijke identiteit van onze school. Een afgevaardigde van deze commissie bezoekt de bijeenkomsten van het Identiteitsberaad CSG De Waard, de stichtingsbrede identiteitscommissie.

3.5.5. Invalprocedure

In geval van ziekte of afwezigheid van een leerkracht hebben we de volgende opties:

 1. Er wordt geprobeerd een invaller te vinden onder parttime werkende collega's of de invallerspool van de stichting. 
 2. De groep wordt verdeeld over de andere groepen. 
 3. De groep heeft geen les. Als een groep geen les heeft, krijgen de ouders daar een dagdeel van tevoren bericht over. 
 4. De daaropvolgende dag of dagen heeft een andere groep geen les en wordt er geschoven met leerkrachten. 

3.5.6. Scholing van het team

Ons onderwijs kenmerkt zich door vakbekwame leerkrachten die efficiënt werken aan kwalitatief hoog onderwijs. CSG De Waard heeft voor haar werknemers een Kennisplein opgezet en biedt jaarlijks diverse cursussen, workshops, netwerk- en themabijeenkomsten aan. Door hieraan deel te nemen, individueel of als team, houden we onze kennis up-to-date en kunnen we deze in de praktijk toepassen.

Daarnaast maken we gebruik van het scholingsaanbod van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard. 

 

3.5.7. Klachtenregeling

Als u een opmerking of een klacht kwijt wilt, kunt u zich in eerste instantie wenden tot de leerkracht van uw kind. Vervolgens kunt u eventueel een afspraak maken voor een gesprek met de directeur van de school. 

Elke school heeft ook een vertrouwenspersoon tot wie u zich kunt richten. Op onze school is dat Wilma Hakkoer: w.hakkoer@csgdewaard.nl

Mocht dit bovenstaande niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voor leggen aan CSG de Waard. U kunt hierover meer lezen op de website van CSG de Waard. 

4. Ouderzaken

4.1. Inschrijvingscriteria

Het is wettelijk verplicht dat een ouder op het inschrijfformulier verklaart dat zijn/haar kind niet is ingeschreven op een andere school. Daarnaast dient u schriftelijk te verklaren of u alle relevante (onderwijskundige) rapporten en (onderzoeks)verslagen heeft overhandigd. 
Voor de duur van de inschrijving ontvangt u een toestemmingsformulier AVG waarop u o.a. kunt aangeven of u wel of niet akkoord gaat met publicatie van foto’s van uw kind op de website en Facebook / Instagrampagina van de school.
Daarnaast wordt van ouders verwacht dat zij instemmen met het visiedocument van de stichting. 

Bij verhuizing kan een leerling pas worden ingeschreven als het onderwijskundig rapport van de vorige school binnen is. Er wordt altijd contact opgenomen met de vorige school.

4.2. Instroom 4-jarigen en leerplicht

Kinderen mogen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden fulltime naar school (flexibele instroom). In de maand daarvoor mogen ze 5 dagdelen komen ‘wennen’. De leerkracht neemt hierover tijdig contact met u op.
Een kind is leerplichtig als het 5 jaar is geworden. Een kind dat nog geen 6 jaar oud is, kan 5 uur per week vrijgesteld worden van de verplichting tot geregeld schoolbezoek als dit door een arts geadviseerd wordt of als het kind erg vermoeid is. Naast deze vrijstelling kan de directeur nog eens 5 uur per week vrijstelling verlenen. In totaal is dus maximaal 10 uur vrijstelling per week mogelijk. Dit geldt tot het kind 6 jaar wordt. 

4.3. Rapporten

In schooljaar 2023-2024 willen wij een verbeteringsslag maken met de rapporten. Hoe deze rapporten eruit komen te zien, kan nu nog niet worden beschreven. In ieder geval geldt de minimale eis van:

 • Twee maal per jaar ontvangt uw kind een rapport. Dit rapport bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
  • Groep 1 en 2:  Resultaten vanuit Zien! (pedagogisch expertsysteem).
  • Groep 3: inzage resultaten op de hoofdvakken en resultaten vanuit Cito-toetsen.
  • Groep 4 t/m 8: inzage resultaten op de hoofdvakken vanuit Snappet en resultaten vanuit Cito-toetsen.
  • Vanaf de groepen 6 t/m 8 maakt de Plaatsingswijzer voor het voortgezet onderwijs deel uit van het rapport.

Tweemaal per jaar worden er oudergesprekken gehouden. Vanaf groep 5 schuift ook uw kind aan bij dit gesprek en worden het ouder-kind-leerkracht gesprekken. Uiteraard kunt u te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. 

4.4. Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen inspraak uitoefenen binnen de school via de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is de schakel tussen ouders en schoolbestuur. Er zijn twee geledingen binnen de raad. Eén geleding vertegenwoordigt het onderwijzend personeel en wordt door en uit het onderwijzend personeel gekozen. De andere geleding, de oudergeleding, wordt gekozen door en uit ouders.
U kunt met uw vragen terecht bij een MR-lid, maar u kunt ook zelf een MR-vergadering bijwonen. Het e-mailadres van de MR is mr.regenboog@csgdewaard.nl.
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

4.5. Ouderraad

De belangrijkste taak van de Ouderaad (OR) is het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo is de OR van onschatbare waarde bij het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Paasfeest, het Zomerfeest etc. De OR bestaat uit 12 ouders en 2 leerkrachten die regelmatig bij elkaar komen (ongeveer 5 keer per jaar). De zittingsduur van ouderraadsleden is 4 jaar. Als het nodig is, vraagt de OR extra hulp van ouders bij activiteiten.

Het e-mailadres van de OR is or.regenboog@csgdewaard.nl

4.6. Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht! Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het Sinterklaascadeautje, de Kerst- en Paasviering en het Zomerfeest. Ook wordt er een deel van het schoolreisje en het schoolkamp van betaald. De vrijwillige ouderbijdrage is € 30,00 per jaar en € 20,00 voor een kind dat na 1 januari op school komt. Voor kinderen die na Pasen op school komen, wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd.
Het IBAN nummer van de Ouderraad is NL79 RABO 0160 2010 20 t.n.v. St. Ouderbijdragen.  

 

4.7. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verus, voorheen Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Wanneer kinderen bijvoorbeeld op heelys, skeelers, skates of rolschaatsen naar school komen, kan de school bij ongelukken niet aansprakelijk worden gesteld.

4.8. Wet op de privacy (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.
Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard

4.9. Tussenschoolse opvang

In 2021 is in een enquête door ruim 80% van de ouders gekozen voor een semi-continurooster. De dagelijkse organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van een team van overblijfouders dat elke maandag, dinsdag en donderdag klaar staat om met uw kind(eren) een lunch moment te houden. De kinderen eten 20 minuten in de klas en spelen daarvoor of daarna 20 minuten buiten. Het is niet verplicht om op school te eten, maar we verwachten de kinderen natuurlijk wel op tijd terug op school. 

Voor de tussenschoolse wordt een bijdrage gevraagd die in overleg met de MR wordt vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 is dat € 50,00. Met deze bijdrage betalen wij onze TSO-ouders en worden er materialen voor het schoolplein gekocht. Wanneer uw kind tussentijds instroomt op onze school wordt het resterende deel van het schooljaar in rekening gebracht. 

5. Kwaliteit van onze school

5.1. Overgang naar de volgende groep

Kinderen bij wie het leren moeizaam verloopt worden frequent besproken met de IB-er en directeur. Ook ouders zijn hier gedurende het jaar van op de hoogte. Indien een doublure voor een leerling een mogelijkheid wordt, zal school dit advies met ouders bespreken. Gezamenlijk zal gekeken worden wat voor het kind het beste past.

5.2. Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Wilt u weten hoe leerlingen van onze school uitstromen naar het voortgezet onderwijs, dan verwijzen wij u naar de website van Scholenopdekaart. Op deze website kunt u gegevens zoals scores doorstroomtoets, uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze school bekijken, maar u kunt ze ook vergelijken met andere scholen. 

5.3. Onderwijsinspectie

Op dinsdag 10 oktober vindt er een inspectiebezoek plaats. Wij zullen dit bezoek goed voorbereiden en zien dit met vertrouwen tegemoet.

6. Tijdenregeling en verlof

6.1. Leerplicht en verlof

De verplichting om te zorgen dat uw kind als leerling van een school staat ingeschreven, begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt.
Verlof kan worden verleend voor:

 • huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aan verwanten van de leerplichtige t/m de tweede graad
 • verhuizing van de leerplichtige of het gezin waartoe hij/zij behoort
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum, pensionering en vervroegd uittreden van bloed- en aanverwanten van de leerplichtige t/m de tweede graad
 • bevalling van de moeder.

In al deze gevallen geldt dat u het verlof minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk moet aanvragen op onze website

Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de schoolvakanties. Geen redenen voor vakantieverlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds gekochte tickets, ontlopen verkeersdrukte, ‘er wordt toch geen les gegeven’ en dergelijke. De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt.

 

6.2. Ziek- en herstelmelding

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit uitsluitend telefonisch door te geven. Dus niet appen of mailen, want die berichten worden niet altijd op tijd gelezen door de leerkracht. U kunt bellen naar 0186 - 661343. 

Om te voorkomen dat wij denken dat uw kind nog ziek is terwijl u ervan uitgaat dat het veilig op school zit, verzoeken we u ook even door te geven wanneer uw kind weer beter is. 

7. Christelijke Scholengroep De Waard

ONZE SCHOOL MAAKT DEEL UIT VAN STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD.

Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML).
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 3000 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!
Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Voor meer informatie zie de website van CSG de Waard. 

7.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland,
tel. 0186 - 621461, bestuur@csgdewaard.nl

7.2. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (8.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 - 1113111.

7.3. Meldcode

Het houdt niet op, niet vanzelf ...

 Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. Wat de meldcode inhoudt, leest u hier.

7.4. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 personeelsleden.

7.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching.
Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. 
Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

7.6. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website:
www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

8. Visiedocument CSG de Waard

VAN STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:
• basisonderwijs
• speciaal basisonderwijs
• speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat 3 elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop 3 pijlers rusten die de scholen dragen. 

8.1. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is.

8.2. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal emotionele
 • fysieke
 • creatieve.

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg.

De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatieindicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool, maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting.

8.3. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

8.4. Missie

De scholen van Stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie: Christelijke Scholengroep De Waard voor bijzonder goed onderwijs.

8.5. Tenslotte

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.