fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. 

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de 
directie dit verlenen voor maximaal tien dagen. Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden; 
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie. 

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden dat u ingevuld bij de directeur kunt inleveren.